Jozef �imon��k SHR

Hlavnou �innos�ou je zber, su�enie a skladovanie obiln�n. �alej sa venujeme predaju �trkopieskov, zimnej �dr�be a mnoh�m �al��m �innostiam.

Viac

Copyright © 2009 SHR Jozef �imon��k, Dru�stevn� 547, 951 04 Ve�k� Lap�   |   Mobil: 0905 382 026   |   Str�nku vytvoril a prev�dzkuje Ing. Mat�� �rank